POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
data publikacji – 27.09.2023
Dobrze Cię tu widzieć!
Traktuję Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.
Moja działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie moja strona oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam Cię do regularnego zaglądania do zakładki, na której jest on umieszczony. 
Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.
PODSTAWOWE INFORMACJE
Administratorem danych jest Natalia Bartczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą natbartczak studio Natalia Bartczak, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarzej w Łodzi, ulica Wojska Polskiego 173/1, 91-726, NIP 7262682671, REGON 387145885
Z administratorem możesz się skontaktować, pisząc na adres e-mail: kontakt@natbartczak.pl
Pamiętaj, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
Zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.
OBOWIĄZUJĄCE ZASADY
Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana_y do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. dokonania zakupu, skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail lub zapisu do newslettera.
Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
Korzystam z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie. 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wiem, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. 
Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych.  
Już na tym etapie chcę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:
CEL
PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Obsługa poczty
Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO
Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu. 
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej
W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
Wykorzystanie cookies na stronie
Podstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej. 
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku
Podstawą przetwarzania jest uprawnienie mnie, jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.
Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
Księgowy/rachunkowy
Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Wysłanie newslettera 
W celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu. 


Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży 
Poprzez złożenie zamówienia podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, kod pocztowy oraz NIP, nazwę i adres firmy, jeśli potrzebujesz faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. 
W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu. 
Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy 

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.
W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach. 

TWOJE PRAWA 
RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów.
Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym:
https://www.portfolio.adobe.com/ – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego tej strony
https://atthost.pl/ – w celu korzystania z poczty elektronicznej oraz usługi hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; ; 
http://kobiecafirma.pl/ – firma wykonująca usługi księgowania oraz prowadząca rozliczenia księgowe;
https://mailerlite.com/ – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail.
Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;

 W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE 
Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.
Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
Pamiętaj, proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram;
narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.
LOGI SERWERA 
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
USŁUGA NEWSLETTER 
Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
Dostawcą usługi newsletter jest https://mailerlite.com/
Twoje dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. 
Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera.
Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.
Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.
Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. 
USŁUGA GOOGLE ANALYTICS 
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych. 
Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. 
Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.  
Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę. 
Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. 
Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn.
Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.
Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
Pragnę podkreślić, że nie dysponuję informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie, to rekomenduję wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych. 
PIKSEL FACEBOOKA 
Piksel Facebooka to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.
Chcę, żebyś był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem mojej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.
Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
Jesteś zobowiązana_y do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Back to Top